Rekencompas

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Rekenkompas

 

Artikel 1 Definities

In de leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Rekenkompas.
2. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door Rekenkompas.
3. Afnemer: betrokken(n) voor wie werkzaamheden worden verricht in opdracht van opdrachtgever.
4. Offerte: schriftelijke aanbieding van werkzaamheden, producten en/of diensten op basis van een gerichte vraag van een potentiële opdrachtgever.
5. Opdracht: een door de opdrachtgever geaccordeerde aanbieding of offerte van de opdrachtnemer.
9. Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en dergelijke op informatiedragers die in verband met de overeengekomen te verrichten prestaties door opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
10. Hulpmiddelen: alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht
1. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemerdaaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rekenkompas anders aangeeft.

 

Artikel 4 Intellectuele eigendom
1. De opdrachtnemer  behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht

 

Artikel 5 Contractduur en uitvoering

 1. De opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
  2. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De uitvoeringsperiode van de werkzaamheden wordt vastgelegd in de overeenkomst. Indien de werkzaamheden door nalatigheid van de opdrachtgever niet binnen de gestelde uitvoeringsperiode kunnen worden uitgevoerd, is opdrachtgever betaling plichtig, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging. Voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer uitgegaan is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  4. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer laat werkzaamheden niet uitvoeren door (een) perso(o)n(en) t.a.v. wie opdrachtgever expliciet, schriftelijk en beargumenteerd heeft kenbaar gemaakt deze niet te wensen.
  4. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op de opdrachtgever.

Artikel 6 Geheimhouding
1. Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
3. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 7 Informatie / hulpmiddelen / werkruimten / medewerkers
1. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van hulpmiddelen en werkruimten, tenzij anders is overeengekomen.
2. In afwijking van het in artikel 7.1. bepaalde zal opdrachtgever de voor de werkzaamheden benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen indien de uitvoering van de overeenkomst dit noodzakelijk maakt of de uitvoering van de opdracht bij opdrachtgever en/of afnemer plaatsvindt.
3. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die opdrachtnemer nodig heeft om de opdracht goed en volgens tijdsplanning te laten verlopen.
4. Opdrachtgever zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van (een) perso(o)n(en) van de eigen organisatie, die bij de opdracht betrokken zijn.

 

Artikel 8 Overmacht
1. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak worden afgezegd, zonder dat daarvoor kosten worden berekend. Daarna worden de geplande uren in rekening gebracht, behoudens in gevallen van aantoonbare overmacht.
2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden, die het uitvoeren van de opdracht verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer of aan opdrachtgever. Hieronder zijn onder andere begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij uitvoering van de opdracht betrokken personen handelend namens of vanwege opdrachtnemer en/of opdrachtgever, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1.Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer .

 

Artikel 10 Betaling
1. Aan het eind van elke maand wordt de factuur verstuurd. Alle diensten die in die afgelopen maand zijn verleend, worden opgenomen in die factuur.

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist.
  3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 11 Gebreken, klachtentermijn
1. Opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de opdracht het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen 30 dagen na de laatste dag van de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.
Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde 30 dagen wordt gedaan, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin en de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 12 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 Wijziging van voorwaarden
1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra de wijziging is medegedeeld.
2. In afwijking van het gestelde in het voorgaande lid zullen wijzigingen in deze voorwaarden niet van toepassing zijn op lopende overeenkomsten.

 

Bij het ondertekenen van een offerte/overeenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Rekenkompas.

Rekenkompas
KvK nummer: 59781173